A Grade – Gross  Ian Gibson (Yowani) – 67   Front 9  – 32 (3 below par) back nine 35 (par)

Nett    Garry  Spears (Qbn)   – 69

B Grade –  Gross  Ian O’Donnell (Qbn)  – 82

Nett    Ian Joyce(Qbn)            – 65

C Grade –  Gross  Siale Tuiontoa (Catalina) – 88

Nett   Ian McKenzie (Qbn)    – 69

Women –   Gross Chloe Thornton (Qbn) – 76

Nett     Gillian Maiden ( Qbn)  – 73